වේකන්සියක් තියෙනවා සැබෑ බුදු පුතෙකුට!

Posted on December 15, 2010සියල්ල අත්හැර

අබිනික්මන් කළ

බුදුන් කැදවලා කනෙන් ඇද පහර දී

බාර දුන්නා වැට කොටු ගැසු දේශයක්

කිව්වාය ඊට මේ බුදුන්ගේ දේශය

හිටෙව්වා හතර වටේට බුදු පිළිම

වැට ඉණි වෙනුවට මායිම් ලෙසට

ඉවසුවා බුදුන් මුවින් නොබැණම

කාට කියන්නට හැකි අවනඩු ද මේ?

කලියුගය ද කොහෙද කලින් ඇවිදින් වගෙ

වැළලුවා මෙත් කරුණා සමගම මුදිතා

ලෙළලුවා ෂඩ් වරුණ ධජ පතාක

පෙන්නුවා ලෝකෙටම වැඩකිඩ

සැගවුනා බුදුන් ඉඩදී පිළිමයට

ඉවසනු බැරිව පානා අග දගර

මර සෙනග නැටුවා පිළිමය වටේ

ඇදුම් ඇදලා වුනත් හිටියෙ උන් හෙලුවෙන්

උන්ම බැන්නා බිකිණි ඇදගත් ගැහැණුන්ට

නැටුවා කියා හෙලුවෙන් බුදු පිළිම අභියස

සුරාවෙන් ඇතිකළ

මතට තිත තියා

මත්වුනා උන් ආගමේ නාමයෙන්..

සිරේ ලූ බුදුන් නිදහස් කරන්නට

සැබෑ බුදු පුතෙකු එනතුරු

ඉන්නවා බුදුන් පාර දෙස බලමින්ම

එනවා මෙන් පේන බුදුපුතුන්

පැත්තකට හැරී මග හැර යනවා

පිළිමයට පසග පිහිටුවා වැද

බුදුනට පිටුපා.. උන් යනව

හොර කඩෙන් ගන්නැහැකි උපාධි සොයාගෙන..

වේකන්සියක් තියෙනව සැබෑ බුදු පුතෙකුට

පිළිමය කඩා බුදුන් මතුකරගන්ට!

Posted in: Uncategorized