ඉන්දියාවෙන් මෙදා ගමන පරිප්පු වෙනුවට ගෙවල්!

Posted on September 2, 2010ඉන්දියාව උතුරු නැගෙනහිර අවතැන් වූ ජනයා සදහා ගෙවල් තැනීමට 20000 කම්කරුවන් එවන බව කියයි. ඒ කටයුතු සියල්ල ඉන්දියාවේ ආයතනයන්ට ඕනෑ පරිදි සිදුවන අතර ආණ්ඩුවේ වගකීම ඉඩම් සැපයීම පමණය.

අරමුදල් නොසපයා මේ කරන මැදිහත්වීම ඉන්දියාව නිසා ඉවසනවා මිසක් වෙන රටක් සම්බන්ධයෙන් නම් ආණ්ඩුව ඉවසන්නේ නැත.

සමාවෙන්න. පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කළ යුතු ය. ඉන්දියාව හා චීනය සම්බන්ධයෙන් ඉවසනවා විනා යනුවෙන් එය නිවැරදි විය යුතු ය.

මීට සමාන පදනමක් යටතේ විවිධ ආයතනවලින් ලංකාවට ලැබුණු සුනාමි ආධාර ආපසු හරවා යැවීමට අපේ ආණ්ඩු කටයුතු කළ බව අපට මතක ය. ඒ කාලේ දැන් ගිහිල්ලා ය.

දැන් ඉතින් ලැබෙන ඕනෑම දෙයක් විශේෂයෙන් ඉන්දියාවෙන් හා චීනයෙන් එනවා නම් බාර ගැනීමට අපි බැදී සිටිමු.

එක් අතකට ඕනෑ නැති ආඩම්බර පා දෙන දෙයත් නැති කර ගන්නේ නැතිව පිළිගන්නා එක හොද ය.

ආධාර මෙසේ දෙන්නේ බොහෝවිට ඒවා නිසි ආකාරයට වියදම්වේද යන සැකය ඇතිවූ විට ය. නැතිනම් තමන්ට ඊට වඩා අඩුවියදමකින් වැඩියමක් කරන්නට පුලුවන් යයි ආධාර දෙන කණ්ඩායම් විශ්වාස කරන විට ය. ඒ කවර අස්ථානයකින් වුව කියන්නේ අපගේ කාර්යක්ෂමතාවය ගැන අඩුවෙනුත් අපේ දූෂණ හා නාස්තීන් ගැන වැඩියෙනුත් තක්සේරු කර ඇති බව ය. එය එතරම් හොද සහතිකයක් නම් නොවේ.

සහතික ලැබෙන්නේ අපේ හැඩ රුව ගුණ අගුණ නැණ නුවන වැඩ කිරීම හා නොකිරීම යන එකී නොකී දෙයෙහි දිග පළල අනුව ය. ඒ ගැන සහතික දෙන්නන්ට බැණ වැදීමේ තේරුමක් නැත. අප කළ යුත්තේ කණ්ණාඩියකින් අප දෙස නැවත බැලීම ය.

Posted in: Uncategorized