තමන් අතරෙමවත් සහජීවනය සළසාගන්නට අපොහොසත්වූ ඒත් සහජීවනය ගැන පොර ටෝක් දෙන අපේ ආගම්

Posted on July 4, 2010පහත පළවන්නේ ලැබුනු ඊමෙල් පණිවුඩයකි. මෙහි ඇත්ත නැත්ත සියයට සියයක් සොයා බලන්නට නොහැකි වුව ද එයින් කියන පණිවිඩයේ වැදගත් කම සළකා මෙසේ පරිවර්තනයකුදු නොකර බහාලීමි.

Christianity ….One Christ, One Bible Religion…

But the Latin Catholic will not enter Syrian Catholic Church.

These two will not enter Marthoma Church .

These three will not enter Pentecost Church .

These four will not enter Salvation Army Church.

These five will no enter Seventh Day Adventist Church .

These six will not enter Orthodox Church.

These seven will not enter Jacobite church.

Like this there are 146 castes in Kerala alone for Christianity,each will never share their churches for fellow Christians!

How shameful..! One Christ, One Bible, One Jehova???

Now Muslims..! One Allah, One Quran, One Nebi….! Great unity?

Among Muslims, Shia and Sunni kill each other in all the Muslim countries.

The religious riot in most Muslim countries is always between these two sects.

The Shia will not go to Sunni Mosque.

These two will not go to Ahamadiya Mosque.

These three will not go to Sufi Mosque.

These four will not go to Mujahiddin mosque.

Like this it appears there are 13 castes in Muslims.

Killing / bombing/conquering/ massacring/. .. each  other !

The American attack on Iraq was fully supported by all the Muslim countries surrounding Iraq !

One Allah, One Quran, One Nebi….????

Hindus

They have 1,280 Religious Books, 10,000 Commentaries, more than 100,000 sub-commentaries for these foundation books, innumerable presentations of one God, variety of Aacharyas, thousands of Rishies, hundreds of languages.

Still they all go to All other TEMPLES and they are peaceful and tolerant and seek unity with others by inviting them to worship with them whatever God they wish to pray for!

Hindus never quarreled one another for the last ten thousand years in the name of religion.

හින්දුන් තමන් අතර එවැනි ආරවුල් හදා ගත්තේ නැතිවුවද අල්ලපු වත්තේ මුස්ලිම්වරුන්ට නම් පාඩුවෙ ඉන්නට ඉඩ නුදුන්නෝ ය.

බුද්ධාගම ගැන බොහෝ කතා කියා ඇති හෙයින් තම තමන්ටම අඩු පාඩු පුරවාගන්නට සළස්වා අපි නිහඩ වෙමු.

අප පාසලෙන් වෙන් කරන්නට යෝජනා කරන්නේ තමන් අතරෙමවත් සහජීවනය සළසාගන්නට අපොහොසත්වූ මෙම ආගම් ය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ අප ආගම් ඇදහීමට වාරණ පැමිණවිය යුතු යයි යෝජනා කරන බව නොවෙ. එය හුදු පුද්ගලික කටයුත්තක් බවට පත් කර පාසල ද රාජ්‍යය ද ඉන් ඉවත්විය යුතු බව කියන්න ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized