මරන සමරණ අපේ උතුම් රට

Posted on May 19, 2010මරනව ඊළගට සමරණවා

ඊට පස්සෙ

මතුරනවා

මොනවා කියල ද

මොන එහෙකට මුන් මැරෙනවද කියල

ඉතින් ඊටත් පස්සෙ

ඒවා අහන එවුන්ට මල පනිනව

ඉතින්

උන්ට ආයි මැරෙන්න ඔන වෙනවා

එතකොට

එතකොට ඉතින් අපි මරනව

ඊළගට

ඇයි යෝදයො ඊළගට තියෙන්නෙ

සමරණ එක නෙ

Advertisements
Posted in: Uncategorized