සුදුස්සාට සුදුසු තැන

Posted on April 23, 2010සුදුස්සාට සුදුසු තැන – මර්වින්ට ජන මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය!

අප හිතුවේ මර්වින් අවුරුදු උදාවත් සමග වැඩඅල්ලපු විදිහට ‍සදාචාරය පිළිබද අමාත්‍යංශය වත් ලැබේ ය කියා ය.

(එහෙම දෙයක් රටේ නැතිවුනාට ඒ නමින් අමාත්‍යංශයක් ආරම්භ කිරීමට එය බාධාවක් නොවන බව කල්පනා කිරීමට තරම් කියවන්නා සතුව මොළයක් ඇතැයි මෙහිදී අපේක්ෂා කර ඇත)

ඇත්තටම මර්වින්ට ඕනෑම අමාත්‍යාංශයක් දැරිය හැකි ය යන විශ්වාසය අපට තිබේ. ඕනෑම කෙනෙක් ආණ්ඩු මට්ටු කළ හැකි නිසා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වුනත් දෙන්නට තිබුනේ ය. නැතිනම් ඩිව්ට දුන් බන්ධනාගාර හා පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යංශය වුනත් නරක නැත.

ඇත්තටම විදේශවල අපේ කීර්තිය පැතිරවිය හැකි නිසා විදේශ අමාත්‍යංශය වුනත් දුන්නා නම් කර පෙන්වන්නට හයියක් ඔහු සතු ව තිබේ. ඉතාලියේ ගිහින් සිංහ කොඩිය නගාලූ හැටි අපට තවමත් මතක ය.

ඇත්තටම කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය ධුරයක සිටි අපේ මර්වියා නියෝජ්‍ය කැබිනට් ඇමති තනතුරකට උසස් කිරීම වුව අප දකින්නේ අපට කළ අනුග්‍රහයක් හැටියට ය. ඇත්තටම ඇමතිවරයෙක් නැති අමාත්‍යාංශයක මග පෙන්වීම කිරීමට සිදුවන්නේ නියෝජ්‍ය ඇමතිට ය (ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට නියෝජ්‍ය ඇමති කෙනෙක් මිස ඇමති කෙනෙක් නැත).

ඒ නිසාම අප ඒ පදවි පූජාව ගැන අපේ කෘත ගුණය කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කළ මහරජාණන්ට පුද කිරීමට කැමැත්තෙමු.

දැන් ඉතින් කැත නැතුව වැඩ කළ හැකි කැබිනට් මණ්ඩලයක් අප  සතු ය. කැහැපට ගහගෙන වැඩට බහිමු.

Posted in: Uncategorized