මේක ඔරිජිනල් ලාංකීය සිතුවිල්ලකි! No frame සහතිකය ද සහිත ය.

Posted on April 16, 2010එක්සත් ජනතා නිදහස් සංවිධානයේද අම්බාන් කරන්නට බැරි සුලු පිරිසක් සිටිති. ඇත්තටම ඊට වගකියන්නට ඕනෑ රනිල් ය. ඒ ඇත්තටම රනිල් බටහිර අධිරාජ්‍යවාදී කොටි ගැත්තෙකු නිසා ය. අපට අපේ උන් ආම්බන් කරගන්නට බැරිව ඇත්තේ පැහැදිලිවම ඒ නිසා ය.

ඇත්තටම අපේ ජනාධිපතිතුමා අහිංසක ය. එතුමාට මේවා ගැන වගේ වගක් නැත. දන්නවා නම් කලබල ඇති කරන අපේ වාහෙලාට කරන්න ඕන හරිය එතුමාට ආයි කියලා දෙන්න ඕනෑ නැත.

මේවාට රනිල් සම්බන්ධයැයි ආරංචි වුවහොත් උන්දෑට මල පනින්නට ද ඉඩ තිබේ.

මේක බටහිර අධිරාජ්‍යවාදී කොටි හපුවන්ගෙන් දූෂ්‍ය නොවූ ඔරිජිනල් ලාංකීය සිතුවිල්ලක් බව සැළකුව මැනවි.

අධිරාජ්‍යවාදය බංගවේවා! ලාංකීය සිතුවිලි දිනේවා!

Posted in: Uncategorized