තැටිය නිවෙන්නට පෙර කලබලේට රොටි පුච්චන අයගෙන් සුභ අනාගතයක් පැතීම

Posted on January 11, 2010ජනපතිවරණය වසර දෙකක් කලියෙන් පවත්වන්නේ තැටිය රත්වූ වෙලාවෙ රොටිය පුච්චා ගැනීමට ය. ඒ බව කියන්නේ අප නොවෙ ආණ්ඩුවෙ ඇත්තන් ය. මහින්දාන්නද අලුත්ගමගේ මෙ ගැන රූපවාහිනියෙන් ද අපට කියා සිටියේ ය

ඇත්තටම වසර දෙකක් යනවිට තැටිය නිවෙන්නට පුලුවන් බව ඔවුහු අපට මෙසේ නොකියා කියති. එතැන දී ඔවුන් අවංක ය. එහෙත් එපමණටම උන් මෝඩ ය.

සුභ අනාගතයක් යන උන්ගේ මූලික සටන් පාඨයටම එයින් කෙළවෙන බැවිනි.

මීට වඩා සුභ කාලයක් ලබා දෙන්නට ඉඩක් මෙ ආණ්ඩුවට නැවත ලැබෙන්නේ නැත. උන් ඉත්තේරුවෙන්ම ඒ බව දනිති.

ඉස්සරහට ඇත්තේ බහින කලාව ය. තැටිය නිවෙන කලාව ය.

ඉතින් උන් ජනතාව රවටන්නට සුභ අනාගතයක් යයි කියන විට එතැන ඇත්තේ වංක කමකි.

මෝඩකමට අවංක වූවාට ඒ සමගම තිබෙන කපටි කමට උන් වංක කතා කියති.

මෙම කරුණු එක් කළ විට අපට උන් ගැන කිව හැක්කේ උන් කපටි මෝඩයින් බව ය. අවංක මෝඩයින් වත් නොවන බව ය.

ජනතාව නුවනක්කාර නම් තැටිය නිවෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා යයි කියන අයගෙන් සුභ අනාගතයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත.

Posted in: Uncategorized