හොරකම වංචාව ළගට අත්වැල් බැඳ ගෙන යන ඊළග දේ බොරුව ය.

Posted on December 31, 2009ලංකානිව්ස් වෙබ් අඩවියේ වාර්ථාවී තිබුනු පහත සඳහන් ප‍්‍රවෘත්තිය දකින්නට කැමති අයගේ ප‍්‍රයෝජනය සඳහා මෙසේ පළ කරමි.

හොරකම වංචාව ළගට අත්වැල් බැඳ ගෙන යන ඊළග දේ බොරුව ය.

මිනුවන්ගොඩ ජනපති රැස්වීමෙ දර්ශන වල අතිවිශාල සෙනගක් ප‍්‍රදර්ශනය සඳහා පැරණි දර්ශන උපයෝගී කරගන්නට සිදුවූ නමුත් එදා වැසි දිනයක් බව ITN සංස්කාරක වරු අමතක කළහ

එදාම මිනුවන්ගොඩ රැස්වීමෙ දර්ශන සිරසෙන් පෙන්වන විට වහින හැටිත් රජයේ රූපවාහිනියේ එම දර්ශනවල ඉර අව්ව පායා තිබෙන සැටිත් මොනවට දැක ගත හැකි විය.

එදා මිනුවන්ගොඩ රැස්වීම දුටු අපට මෙ දර්ශන දැක සිනහ නොවී සිටිය නොහැකි විය.

ලංකානිව්ස්වෙබ් අඩවියේ එය මෙසේ සටහන්ව තිබිණි.

All Sri Lankans have now realized that the State Media is blatantly violating all the norms and regulations of the elections law. But along with these violations there are obvious humor provided by these organizations to the unassuming viewers.

The main newscast of ITN on the 27th December at 9 pm showed some visuals from the President’s meeting held at Minuwangoda in Gampaha District. Astonishingly, the meeting was held in bright sunshine, though there was heavy rain experienced in Minuwangoda and also in all over the District. The viewers were shown the speeches made by several speakers including the President from a glamorous stage provided by courtesy the SLPA, but surprisingly “There was No Rain” on the pan shots shown along with the news item.

However, the “News First” of Sirasa showed visuals of the meeting one hour later (at 10 pm) with participants holding umbrellas and drenched in rain. Who is fooling the nation?

Posted in: Uncategorized