ඇමති මණ්ඩලය තවත් දෙකකින් වැඩිවේ. ජනවාරි 26 දා වන විට එහි කී‍ දෙනෙක් සිටිනු ඇත්ද?

Posted on December 17, 2009ඉහත ප්‍රශ්නයට උත්තර දන්නේ නම් ‘මහින්ද_ අවසාන ජවනිකාව’ කියා ලියා ඇමති සංඛ්‍යාව අංකනය කොට 1999 ට එස්එම්එස් කරන්න.

ගිනස් පොත වුවද මේ වාර්ථාව ගැන නම් ඉහිලුම් දෙන එකක් නැත

විහිළුවල ඉවරයක් තිබිය යුතු යැයි කියන්නේ කවුද? මිනිසුන්ට කන්ට දෙන්නට හරිහමන් දෙයක් කරන්නට බැරි නම් උන්ට හිනාවෙන්නට විහිළුවත් සපයා දීම යුතුකමෙකි. මේ කරමින් සිටින්නේ ඒ යුතුකම ද?

ඇත්තටම මේ ලංකාව ය. ආසියාවේ සතුටුම මිනිසුන් ඉන්නා රට ය. මෙහෙම ඇමතිකම් ලැබෙනවිට සතුටු නොවී සිටිය හැකි ද?

ඇත්තටම මේ ඇමතිකම් දෙකම ලබා දී ඇත්තේ එක්සත්ජාතික පක්ෂය රනිල්වික්‍රමසිංහ නැමැති බහිවරයාගෙන් රැක ගන්න ය.

එස් බීට හෙට අනිද්දා අගමැතිකම ලැබෙන්නේ ද ඒ සදහා ය.

ඇත්තටම රටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයත් පමණක් රැකගෙන මදි නිසා එජාපයත් රැක දෙන්නට කරන මෙම මහත්මා වෑයම සියලු එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ගේ අගැයීමට ලක්විය යුතු ය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනේවා! මහින්ද මහරජතුමා චිරාත් කාලයක් වැජඹේවා! එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් කරන සටන ඉදිරිය ගෙන යැමට ඇමති පදවි බාර ගත් හා බාර ගැනීමට සිටින සියලු එජා පාක්ෂිකයින්ට ජයම වේවා! රනිල් විතරක් බංගවේවා!

Posted in: Uncategorized