දෙපැත්ත මාරු වීම

Posted on October 31, 2009එක් කලෙක විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය ඇති කළ හා එය රටට අත්‍යවශ්‍ය යයි කියූ අය අද එය ඉවත් කරලීමට කටයුතු කරති.

එක් කලෙක විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය දැඩිලෙස විවෙචනය කළ අයම දැන් විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය වෙනස්කිරීමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙල කුමන්ත‍්‍රණයක් යයි කියති.

හෙට කුමක් වනු ඇත් ද?

අප ඉන්නේ ලංකාවෙ ය. ඒ නිසා හෙට වනු ඇත්තේ කුමක්දැයි කියන්නට අප හරියටම දන්නේ නැත.

සමහරවිට එය කුමක් වෙදැයි කියන්නට දෙවියන් වත් දනී දැයි කියන්නට බැරි ය.

බලය දූෂනයට හේතු වෙන අතර අසීමිත බලය අසීමිත දූෂණයට හේතු වෙයි. පුද්ගලයා කවුදැයි අදාළ වන්නේ ඉතාම කලාතුරකිනි.

ඒ නිසා කවුරු බලයේ හිටියත් අපි කැමති ඔය බඩ කඩුත්තුව අකුලා ගන්නවා නම් ය.

(ආයි දෙකක් නැහැ. මූ නම් කුමන්ත‍්‍රණ කාරයෙක්!)

Posted in: Uncategorized