මෙන්න හමුදාවල වැඩ කිඩ!

Posted on October 30, 2009A new study, Factors Associated with Women’s Risk of Rape in the Military Environment, reveals that 1 in 3 women are raped in the military. That means that simply by joining the military a woman automatically increases her chances of being raped.

And that’s not all. Researchers found that 37% of attempted raped and raped women also reported being raped more than once and 14% of them reported being gang raped.

What’s worse? Seventy-five percent of raped women in the military aren’t reporting the crimes, which means women suffer in silence and rapists walk free.

බය ගන්න එපා ය. ඒ දැක්වුයේ ලංකාවෙ මිලිටරියේ කතන්දරයක් නොවෙ. ඇමරිකන් මිලිටරියේ වැඩ කිඩ ය. ඒ ප‍්‍රවෘත්තියට අනුව ඇමරිකානු හමුදාවෙ කාන්තාවන් තිදෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක් එම හමුදාවෙ සොල්දාදුවන් විසින් දූෂණය කර ඇත.

සියයට 37 වතාවක දූෂණයට ලක්වූ හෝ තැත්කරන ලද කාන්තාවන්ට එම තර්ජනයට එක් වතාවකට වැඩියෙන් මුහුණ දීමට සිදුව තිබෙ.

ඊට අමතරව අතවරයට ලක්වූ අවස්ථාවන් වලින් සියයට 75 ක දීම ඒවා බලධාරීන්ට වාර්තා නොකිරීමට මෙම කාන්තාවන් කටයුතු කර ඇත.

කාට හරි හිලරිට ගහන්න වුවමනා නම් මෙම කරුණු බොහෝ ප‍්‍රයෝජනවත් විය හැකි ය.

එසේ වුවද මෙවා ඉදිරිපත් කළේ බලය තිබෙන තැනක ඇතිවිය හැකි අවනඩු ද රාශියක් තිබෙන බව කියන්න ය.

අපේ හමුදාවෙන් නම් මෙහෙම දේ වෙන්නට ඉඩක් නැත.

ඒ ඔවුන් සිල් අරන් ඉන්නා නිසා ය.

දැන් ඉතින් කට්ටියට එකතුවෙලා ඇමරිකාවට රිඹ යන්නට දෙන්නට පුලුවන.

අපේ හමුදාවන් (රජයේ හා එල්ටීටීයේ) විසින් කළේ යැයි ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමෙන්තුව කල්පනා කරන වැඩ කිඩ මොනවාදැයි දැන ගැනීමට මෙම සබඳතාවයට පිවිසෙන්න.

http://www.state.gov/documents/organization/131025.pdf

Posted in: Uncategorized