නාසිවාදය = ඊලම්වාදය, හමුදාව = එල්ටීටීය, පූසා = බල්ලා

Posted on October 28, 2009ප්‍රභාකරන් අහිංසක නිරායුධ මිනිසුන් මැරුවේ ය. හිට්ලර් ද අහිංසක නිරායුධ මිනිසුන් මැරුවේ ය.

ප්‍රභාකරන් ඊලම් ව්‍යාපාරයේ නායකයා ය. හිට්ලර් නාසිවාදයේ නියමුවා ය.

ඊලම්වාදය = නාසිවාදය

ඒ නිසා නාසිවාදය වර්ණනා කොට ලියූ ඩේවිඩ් අර්වින්ගේ ද ඊලම්වාදයට උඩ ගෙඩි දුන්නා යැයි කියන ලසන්තගේ ද වෙනසක් නැත.

මේ තර්කය අප දුටුවේ අපගේ පසුගිය බ්ලොග්සටහනක පිළිතුරු ප්‍රතිචාරයක තර්කනයේ ය.

මේ තර්කනය අපූරු එකකි. මෙය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කළ හැකි ය.

බල්ලාට කකුල් හතරකි. පූසාට ද කකුල් හතරක් ති‍බේ.

බල්ලා = පූසා

එය ද දරා ගත හැකි ය. එහෙත් කෙළවන්නේ මෙය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරන්නට යාමේ දී ය.

යුද හමුදාව මිනිසුන් මැරුවේ ය. එල්ටීටී හමුදාවද මිනිසුන් මැරුවේ ය.

යුද හමුදාව = එල්ටීටී ය

හත්වලාමේ මොකද මේ වෙන්නෙ?

Posted in: Uncategorized