තොවිලය ජයටම යයි. බෙර වැයේ. ආතුරයා තවම පරල වී නැත.

Posted on October 13, 2009දැහැත් දණ්ඩකින් දත් සුද්ද කර ගත් පසු ඒක කරේ එල්ලාගෙන ඉදී‍මේ තේරුමක් නැත.

කරත්තේ විකුණුවාට පසු හරකා තියාගෙන වන්දනා මාන කිරීමේ තේරුමක් නැත.

ටජ්මහල් හැදුවාට පසු එය හැදූ තැනැත්තාට තව දුරටත් වතාවත් කරමින් රදවා ගැනීමේ තේරුමක් නැත.

එවැනි උපහැරණ තව ඕනෑ තරම් කිව හැකි ය.

එසේ වුව ද මෙතරම් ඉක්මණින් යකඩ පොල්ලට ගුල්ලෝ ගසතැයි කවුරුවත් සිතුවේ නැත.

දේශ‍ප්‍රේමය තක්කඩියාගේ අවසන් රැකවරණ යයි කීවේ නිකම් නොවේ. හොද හොද නාඩගම් එළිවෙන ජාමයට ය. තව රෑ වුනා විතර ය.

ශ්‍රීපති කෙළවං මංගල සමර දූරී භූතංච

එජාප සම්මුතිකංච දෙකඩ කඩා කම්මුතං පං

විමුක්ති බංගච්ච විමලේන සුසික්කිතේ

දයාන් ජයතිලකම් සරණේය යුද්දෙ හංගච්චිතේ

සරත් පොනිසේකම් වර දානංච

යුද්දානු පස්සං බැහැරං වාතිසච්ච

දේශප්‍රෙමංච අසං බාදං අවේරංච

දැනට ඇහෙන්නේ මතුරන හඩකි. යකැදුරා වෙස් බදින සැටි ඈතට පෙනේ. ඊළගට එන්නේ අඩව් අල්ලන කාලයයි. හොද නැටුම් බලන්නට ඇහැරලා සිටිය යුතු ය.

තිතට මත අරන් ඉන්න අය නම් බොහෝ දෙනෙක් දැන් නිදි ය.

Posted in: Uncategorized