පුංචි රෙද්දකින් ඉස්සරහත් පස්සත් එකවර වහගන්නට බැරි ය

Posted on October 9, 2009එකක් වහ ගන්න කොට අනික ඇරෙනවා ය. පුංචි රෙද්දකින් එකවර ඉස්සරහත් පස්සත් වහගන්න වුනහම වෙන්නේ ඒක ය.

කඩාකප්පල්කාරි ක‍්‍රියාවක් සිදුව නැතැයි කීමෙන් ලංවිම සාමාන්‍යධිකාරිනිය රැකගත්තේ තමන් ව පත්කළ ආණ්ඩුව වෙන්නට පුලුවන. තමන්ගේ විදුලිබල පද්ධතිය එවැනි එකකින් රැක ගන්නට ආණ්ඩුව අසමත්ව ඇතැයි කීම මැතිවරණයක් අභියස අප්සෙට් ය.

එහෙත් එවිට ඉතිරිවන්නේ එහෙම නම් මෙයට හේතුව ආයතනයේ ආකර්යක්ෂම භාවය නොවෙද?

ඇත්තටම වුනේ කුමක්ද? වැරැද්දට වගකිව යුත්තෙක් නැත් ද? ඉදිරියටත් මෙවැනි වැරදි දිගටම වෙයි ද?

විදුලි පාරිභෝජනය කරන ජනතාවට ඒවා ගැනත් දැන ගන්නට අයිතියක් ඇතැයි අපි සිතමු.

Advertisements
Posted in: Uncategorized