මුතුහෙට්ටිගම ගිය නුවණ අද්දවා ගනී

Posted on October 3, 2009මුතුහෙට්ටිගම විසින් ගිය නුවණ ඇතුන් ලවා හෝ අද්දවා ගත යුතුව තිබේ යයි අපි කීවෙමු.

එය කිරීමට ඔහුට සිදුවනු ඇතැයි ද අපි කීවෙමු.

https://beyondframe.wordpress.com/2009/09/24/9s24/

සවර්ණවාහීනියට ප්‍රකාශයක් කරමින් එතුමා කියා සිටියේ අනර්කලී සජින් ද වාස් හා තමා එක චොපර් එකකින් රැස්වීමකට සහභාගීවීමට පැමිණෙන දිනය ලග බව ය.

පවුලේ අඩ දබර බත ඉදෙනකම් විතර ය. අප ඊළග අනාවැකිය ද කියමු. නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහතාගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් සජින් ද වාස් මහ ඇමති වීමට ද ඇති ඉඩ කඩ බොහෝ ය.

Posted in: Uncategorized