එහෙව් ලෝකෙටත් පායපු හිර හෙටත් පායාවි නැවතත්

Posted on September 1, 2009තිස්ස!තිස්ස!තිස්ස!

මහින්ද හිමි අඩ ගැසුවේ උඹට ද

හිරකරලන්න ද උඹ

දශක ගණනක් යකඩ කූරු අතර

බරපතල වැඩ ඇතිව

 

ගලන වතුර සමග නොපීනා

උඩු ගං බලා ගියේ ඇයි ද

 

තිස්ස(අත්ත)නායක නොවී උඹ

තිස්සනායගම් වූයේ ඇයි ද

 

පොළොව කම්පා වී ද

තීන්දුව අසා

මිහිකත වැළපුනි ද 

අවනඩුව විමසා

 

ජේසුත් ගැහුවානෙ කුරුසෙ

ලෝක ඉතිහාසෙ එක් දවසක

 

එහෙව් ලෝකෙටත් පායපු හිර

හෙටත් පායාවි නැවතත්

 

ඒ උඹේ නමින් මල් පිපෙන්න

Posted in: Uncategorized