කසාපබ්බතගේ සෑම්පලය රජතුමාගේ කොන්දට තව වතාවක් අනියි

Posted on August 26, 2009කසාපබ්බත රජතුමාගේ කොන්ද පරීක්ෂා කිරීමට හැදුවේ විදේශ ඇමති රෝහිත බොගොල්ලාගම මහතාගේ නොපනත් විය පැහැදැම් ගැන ජනාධිපති යමක් කරන්නේ ද නැත් ද යන කාරණය ඉදිරියට ගනිමිනි.

එහෙත් කසාපබ්බත ගේ අපේක්ෂාව ඉටු වුනේනැත. ඒ ගැන වගේ වගක් නැතිව කසාපබ්බත දිගටම වෙනත් දේ ලියයි.

දැන් රෝහිත අලුත්වැඩකට ද අත ගසා ඇත. ඒ සිය පවුලේ උදවිය සමග කළ කෙන්යා සංචාරය සදහා විදේශ අමාත්‍යංශයෙන්  මුදල් ලබා ගැනීමට ය.

කසාපබ්බත දිනපතා පාහේ උපුටා දක්වන දිවයින පත්තරයට අනුව (අගෝස්තු 24 දින මුල් පිටුවේ අතිශයින් කුඩා මුල්ලක) මේ ගමන නම් රෝහිතගේ වෑයම සාර්ථකව තිබේ.

ඇත්තටම කසාපබ්බතට මා යෝජනා කරන්නේ රජතුමාගේ කොන්ද පරීක්ෂා කිරීමට තමන් ගත් සෑම්පලය වැරදි බව එලිපිට පිළිගෙන වෙන සාම්පලයක් යෝජනා කරන ලෙස ය.

මොන සෑම්පලයක් ගත්තත් වන්නේ ඔය ටික බව සැබෑ ය. එහෙත් ගත් සාම්පලය නිරතුරුවම මේ පරීක්ෂාව මතක් කරන එක ටිකක් අප්සෙට් වගේ ය. රජතුමාට නැතත් කසාපබ්බතට එය හරි නැත.

Posted in: Uncategorized