පොලීසිය නරක ය, එහෙත් එය කරවන ආණ්ඩුව හොඳ ය!

Posted on August 14, 2009පොලීසිය නරක ය. එහෙත් එය කරවන ආණ්ඩුව හොඳ ය.

ඇමතිවරු නරක ය. උන් පත්කළ හා උන් මෙහෙයවන ජනපති හොඳ ය.

පාතාලය නරක ය. උන් රකිනා දේශපාලනඥයින් හොඳ ය.

රාජ්‍ය සේවය බලුනොවටී ය. එහෙත් එය පාලනය කරන නායකකාරකාදීන් හොඳ ය.

දේශපාලකයින් නරක ය. එහෙත් උන් පත් කරන උන්ට වන්දනා මාන කරන උන්ට හැම දෙයකටම ආරාධනා කරන ජනතාව හොඳ ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized