බොහෝ දේ ඇත ….. එහෙත් කිසිත් නැත

Posted on August 14, 2009ොලීසිය මිනීමරයි. ගම්වැසියෝ නීතිය අතට ගනිති. උසාවි පැමිණිලි නැතිව ඈනුම් අරිති. පාලකයෝ නිදි වැද සිටිති.

වත්මන් ශ‍්‍රීලංකාවේ අගුලාන ගම් තුලාව ආශ‍්‍රිත ව උත්සන්න වී ඇති එහෙත් බොහෝ තැන්වල පැතිර ඇති මේ ව්‍යාධියට බෙහෙත් නැතුවාම නොවේ. එහෙත් රෝගියා කැමති තොවිල් පවිල් කිරීමට ය. තොවිලය නටන්නට පටන්ගෙන දැන් බොහෝ වෙලාවකි.

තොවිල්පොළේ බෙර පාදයකට අපිදු තාලය ඇල්ලුවෙමු.

මැරුණු කෙනෙක් ඇත
මරපු කෙනෙක් නැත

වැදුණු කෙනෙක් ඇත
ගහපු කෙනෙක් නැත

තීන්දුවක් ඇත
දෙන්න කෙනෙක් නැත

රටේ රජෙක් ඇත
පාලනයක් නැත

දිනූ රටක් ඇත
දිනූ කෙනෙක් නැත

දිනූ බිමක් ඇත
එහි මිනිසුන් නැත

සිල් රෙද්දක් ඇත
සිල් ඇත්තෙක් නැත

නටපු තොවිලයකුත් නැත
බෙරේ පලූවක් ද නැත

Advertisements
Posted in: Uncategorized