සරසවි ප‍්‍රවේශයට නව මිණුම් දණ්ඩක්

Posted on June 27, 2009සරසවි ප‍්‍රවේශය සඳහා විභාග ලකුණුවලට අමතරව විශය බාහිර ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා ද ලකුණු දෙන ක‍්‍රමයක් ඇති කිරීමට යෝජිත ය.

එය හොඳ යෝජනාවකි.

පොතේ ගුරන් විතරක් තනන අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයක් වෙනුවට සම්පූර්ණ මිනිසුන් බිහිකරන අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයක් ගොඩ නැගීමට කරන උත්සහය කොහොමටත් හොඳ ය.

එහෙත් ප‍්‍රධාන ප‍්‍රශ්නය තවදුරටත් ඉතිරි වනු ඇත. දරුවන්ගේ ආතතිය තවදුරටත් වැඩි දියුණුවනු ඇත.  දැන් පොත්පත්වලට අමතරව ක‍්‍රියාකාරකම් සඳහා ද යොමුවන්නට ගෙවල්වලින් බල කරනු ඇත. ලකුණු නොලබන සියලූ ක‍්‍රියාකාරකම් පැත්තකට තල්ලූ කර ලකුණු ලබන ඒවා ට පමණක් යොමු වීමට ඔවුන්ට බල කෙරෙනු ඇත.

ප‍්‍රශ්නය ඇත්තේ සරසවි ප‍්‍රවේශය සඳහා අධි තරගයකට මුහුණ දීමට සිදුවීම තුළ ය. එය වැළැක්විය හැක්කේ සරසවි ප‍්‍රවේශය සඳහා අවස්ථා වැඩි කිරීමෙන් පමණි.

ඒ නිසා ම යෝජනාව හොඳ වුව ද එයින් දරුවන්ට ප‍්‍රතිලාභයක් ලැබීමට නම් සරසවි අවස්ථා පුළුල් කිරීම ද අවශ්‍ය ය.

Posted in: Uncategorized