මල් යාය – පිපෙන්න දිගටම

Posted on May 12, 2009හැඩයි
කෙටියි
තියුණුයි
හරි අගෙයි
මල් යාය

අපෙනුත් තුති කුසුම්
සැරසුවාට වටපිටාව
පිපෙන්න දිගටම

තල්ගහෙත් පොල්ගහෙත්
වෙනත් නෙක ගස්වලත්

Advertisements
Posted in: Uncategorized