අවසානය – තොපේ සහ අපේ

Posted on March 28, 2009ඇසේ ජය ඝෝෂා
වැටෙන් – මේ පැත්තේ
වැකේ කණ, නගන දුක් අඳේනා
වැටෙන් – ඒ පැත්තෙ

වැට මායිමේ
දෙපැත්තේ
පොදි ගැසේ
මළමිනී සමග ලේ

පාරම්බාන හඩකි…
නවත්වන්නේ නැත අප
අවසන් වන තුරු
අවසානය

කාගෙද

තොපේ සහ අපේ!

Posted in: Uncategorized