අන්තිමට මොකද වෙන්නෙ

Posted on February 21, 2009අන්තිමට උන් කොළඹටත් ගැහැව්වා

ඒක උන්ගෙ අන්තිම ගැහිල්ල

අපේ උන් අන්තිම සටන කරනව එහේ

ඒක අන්තිම වෙන්නෙ කවදාද

හැබෑට ඔය ප‍්‍රශ්නෙ අන්තිමට අහන්නෙ කවද ද

තව ටිකයි අන්තිම ටිකයි තියෙන්නෙ ඉවසන්න

අන්තිම වුනහම මොකද වෙන්නෙ

උන් පරදිනව අපි දිනනව

ඊට පස්සෙ

ඊට පස්සෙ ඉතින් ජය පැන් බොන එකයි කොඩි දාන එකයි

අන්තිමට මොකද වෙන්නෙ

යකෝ මේ අන්තිම වතාවට කියන්නෙ

තොටත් අන්තිමට අම්බානකට වදිනව ඔය විකාරෙ නැවැත්තුවෙ නැත්නම්

……….

මම මේ අන්තිම වතාවටයි කියන්නෙ

……….

අන්තිම…. රෙද්ද!

Posted in: Uncategorized