ඔබ එන්න.. ඇවිත් බලන්න.. සාදු සාදු ජය පෙරහැර සාදු සාදු සෝ

Posted on February 7, 2009දුටිමි දුටිමි
ධජ පතාක කොඩි සේසත්
ගැයුම් වැයුම් නැටුම් දෙඩුම්
ධීර වීර ළමුන් සගුන්
පොලීසියේ මහත්වරුන්
හැමෝම යති පෙරහැරේ

ඇසිමි ඇසිමි
ගී කවි හා සටන් පාඨ
ඔද තෙද ඇති
ගායනා ද
පාසල් යන පුංචිගැටව්
අලසව යති පෙරහැරේ

බැලිමි බැලිමි
දුටු දුටු තැන
අතේ රැගෙන යති දනෝ
ජාතික ධජ පේලි පේලි
ළමුන් සමග අම්මලාද
තනියට යති පෙරහැරේ

හයවෙනිදා නුගේගොඩදි
මුල්වරටයි මා දුටුවේ
හෙට අනිද්දා
රට පුරාම
මේ අසිරිය පැතිරේවි
අදහසක්ලූ ආරක්ෂක ලේකම්ගේ
සාදු සාදු ජය පෙරහැර සාදු සාදු සෝ

Posted in: Uncategorized