ජය දද නංවා…හා හා හා!…මූ දේවිය කැන්දා …හා හා හා!

Posted on January 25, 2009ජය ගත්තා අපි උතුර
උංඩවලින් හිල් හැදුණු
වහලවල් කඩා දැමුණු
බාග බිත්ති ඇති ගෙවල්
පසු කර ගියා අපි
දිනූ ජය බිම දිගේ

නැත මිනිස් පුලූටක්
දමා ගිය බලූනට්ටෙක් මිස

පාලූවී ගිය නගර
අතැර දැමු පැල්පත්
බාගෙට දැවුණු ගස්වැල්
හරිම පාලූයි වටේ

…………….

ජය දද නංවා!
හා හා හා!
මූ දේවිය කැන්දා!
හා හා හා!

……..

ඊයේ සටනින්
ඇද වැටුණු සිරුරු මතින්
පැනලා ආවෙමු
හැර දමා මිතුරන්
උන් මිය ගිහිල්ලා
ඇහෙන එකක් නෑ උන් හඩ
… නැවත වතාවක්
නැහැ ඒ පිය තෙපුල් කිසිවක්

තවමත් පාලූව කපන්නේ
ඈත ඇසෙන වෙඩි හඩමයි
නැතිනම් දැනෙන්නේ
ජීවිතය නැවතිලා වගේ

හෙට?
කවුරු දනීද
අද දිවිගෙවනු වෙනුවෙන් අමතක කළා හෙට

රට්ටුන්ට උන්මාදය ගෙනෙන්න
අපි යනවා තව වටයක්
පාලූ ගෙවල් අල්ලන්නට පාලූ නගර හොල්ලන්නට
ගස් අතුකොළ පුච්චන්නට

හිටියොත් පණ පිටින්
හෙටත් එන්නම්
දුක කියා යන්නට

……..

ජය දද නංවා!
හා හා හා!
මූ දේවිය කැන්දා!
හා හා හා!

Posted in: Uncategorized