අනේ පවු! ආණ්ඩුවට….

Posted on January 24, 2009ඇත්තටම මට නම් ආණ්ඩුව ගැන පවු කියා හිතෙන්නේ ය. හේතු එකින් එක මෙසේ විස්තර කරමු.

1. මෙච්චර දුර්වල විරුද්ධ පක්ෂයක් තිබියදීත්, ඉන්දියාව ඇතුලූ මුලූලෝකයම යුද්ධයේ ජය පතා ආණ්ඩුව පිටුපස සිටියදීත්, කැඳවු සැනින් රජගෙදරට යාමට සූදානමින් සිටින ජනමාධ්‍යවේදීන් නීතිවේදීන් ඇතුලු වෘත්තීයවේදීන් රාශියක් සිටියදීත්, හැම විටම තමන්ට විරුද්ධව කුමන්ත‍්‍රණයක් ක‍්‍රියාත්මක වෙතැයි යන බියෙන් දවස ගෙවීමට ආණ්ඩුවට සිදුවිම සම්බන්ධව ය.

2. මාධ්‍ය ආයතන තමන්ටම ගිනි තබා ගනිද්දීත් මාධ්‍යවේදීන් තමන්ට වෙඩි තියා ගනිද්දීත් ඒ ගැන ආණ්ඩුවටම දොස් කියන මිනිසුන් තවමත් සිටීම සම්බන්ධව ය.

3. මෙච්චර දුර්වල විරුද්ධ පක්ෂයක් සිටිද්දීත් ආණ්ඩුව අපහාසයට පත් කිරීමේ අභිලාෂයෙන් බොහෝ දේ නීතියේ රැහැනට අසුනොවී කරන්නට හැකියාව උන්ට ඉතිරව තිබීම සම්බන්ධව ය.

4. ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කරන්නට විරුද්ධ පාක්ෂිකයින් මේ සියල්ල කරන බව සක් සුදක් සේ දැනගනත් එය ඔප්පු කිරීමට ආණ්ඩුවට තවමත් බැරිවීම සම්බන්ධව ය.

5. තමන් නොමග නොයවන ලෙස මේවා පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වන පොලිසීයට අවවාද කිරීමට ඉදිරිපත් වන අධිකරණයක් තවමත් සිටීම සම්බන්ධව ය.

6. නීතිය හා රජය බල්ලාට දාමින් මුලූ පද්ධතියම හෑල්ලූවට ලක් කරමින් විරුද්ධ පාක්ෂිකයින් විසින් මේ කරගෙන යන කටයුත්ත මෙච්චර පොලිස් නිලධාරී සංඛ්‍යාවයක් මෙච්චර මුර කපොලූ සංඛ්‍යාවක් මෙච්චර රාජ්‍ය යන්ත‍්‍රයක් තබා ගෙන වත් තවමත් පාලනය කරන්නට අසමත් වීම සම්බන්ධව ය.

අනේ පවු! ආණ්ඩුවට….

Posted in: Uncategorized