රකින්නට බැරි සිල් නීතියෙන් රක්කනා

Posted on January 10, 2009මස් කවේ වැහිලා
තැබෑරුමත් නින්දේ
පුන් පොහොය අද නොවෑ
බැබලෙන්නේ හඳහාමි
සුදට සුදේ අර අපූරුවට

සිල් අරං ඇති
ඇති උපාසක අම්මලා
ඊයේ ගෙනියපු මස්
බදිනවා ඇති
කුස්සියේ අම්මලා
කඩනවා ඇති බෝතල්
ඊයේ ගනිපුවා
මද පමණින් දා ගන්නට

මේ බුදුන්ගේ දේශයයි
කුහක මිනිසුන් වසනා
රකින්නට බැරි සිල් නීතියෙන් රක්කනා
එලියට රකිනා සිල්ම
හොර රහසේ කඩනා

Posted in: Uncategorized