ඔන්න පස්සත් පෙන්නුවා

Posted on January 8, 2009ලසන්ත වික‍්‍රමතුංගටත් වැඬේ දුන්නා. ආණ්ඩුව නම් නෙවෙ යි කුමන්තණකාරයෝ.

ආණ්ඩුව ඇල් වතුරත් නිවලනෙ දැන් බොන්නෙ.

ඒ කුමන්ත‍්‍රණය කළේ කොහෙද කියල මහින්දානන්ද අලූත් ගමගේ මහත්තයගෙන් තමයි අහන්න  ඕන.  දැනගන්නම  ඕන නම් අහල ඉලග සටහනේ ලියන්නම්.

Posted in: Uncategorized