කතිරෙත් ගහන්නම්… රට වුනත් හෙට ලියල දෙන්නම්

Posted on January 5, 2009ගෑස් එකටත් රුපියල සියයක අලූත් බද්දක් ගත්තා
ඒක නැත්නම් අඩුකරන්න තිබුනා තුන්සිය හැටකින්ම

ෂෙල් කොම්පැනිය හදන්නේ අමාරුවේ දාන්න
දේශපේ‍්‍රමී ආණ්ඩුව
ඉතින් මොකද බදු ගත්තහම

බදු බර නැත දැනෙන්නේ
බඩු මිල නැහැ පෙනෙන්නේ
විරු දරුවන්නේ
රණ ගොසමයි ඇසෙන්නේ

පටි තද කරන්නේ
නැත අඩුවක් හෙම දැනෙන්නේ
සිත තොසින් පිරෙන්නේ
රතිඤ්ඤ හඩ ගිගුම් දෙන්නේ

කරේ ගෙනියන්නම්
පෙරහැර කරන්නම්
කතිරෙත් ගහන්නම්
රට වුනත් හෙට ලියල දෙන්නම්

ඒ විතරක් ද

සීනි නැතිව තේ බොන්නම්
පාන් නැතිව හොදි කන්නම්
අල්ලනව නම් මුලතිව්
හාල් නැතුව බත් කන්නම්
………

Advertisements
Posted in: Uncategorized