ඇනොනිමස්ලා බංගවේවා… ආච්චිත් අපෙ ඔහොම කිව්වා

Posted on January 4, 2009අල්ලා හිරේ දමන්නට ද බැරි
උස්සා හංගන්නට ද බැරි
වෑන් එකකට නංවා
අතුරුදන් කරන්නට ද බැරි
නවත්තන ලෙස සෙල්ලම්
තර්ජනය කරන්නට ද බැරි
මූ අඳේමැයි

කෙනෙක් නැති නිසා
නමකින් පෙනී ඉන්නා
චෙක් කරන්නේ කොහොම
අයිඩෙන්ටිටි එක අහන්නේ කාගෙන්
දඩු කඳේ ගහන්නේ කවුරුන්

මේ ඔක්කොටම මුල
සයිබර් අහස
රජයේ අණසකට යටත් නොවනා

පරණ විදිහට තිබුණානම්
මෙහෙව් හැත්තක්
හැදෙන්නෙ නෑ නොවෑ

දැන් කාට කියන්න ද
උන්ට කොන්දක් නැතැයි
බැණ වදිනවා හැර

කියන දෙයක් කියව් නමින්
අහන්නේ නැත උන් ඒ බස

හැඳිගෑවිලාම පලයන්
ඇනොනිමස්ලා

වරෙව් ඉදිරියට නොබියව
ඒත් නැත සද්දයක්

විකල්ව යයි ඔලූව
අනේ මෙහෙමත් විනාසයක්

අප සමග ඔට්ටුවන්නට
නොහැකි වූ
ඉස්සර දවසක
ආච්චිත් අපෙ ඔහොම කිව්වා

Posted in: Uncategorized