දාපන් බල්ලට… උඹගෙ ඔය ස්කොරෙක…

Posted on January 3, 2009අපි දිනුවා
අපි දිනුවා
අපේ කොල්ලො රට දිනුවා

මැච් එක දිනුම් වාගෙ
ස්කෝර් එක කොහොමද

අනේ බං මෝඩයෝ
දිනාපු මැච් එකක
ස්කෝරෙකත් අහනවද

දාපන් බල්ලට
උඹගෙ ඔය ස්කොරෙක

වරෙං බං යන්න
විකාර නොකර
ජය පැන් බොන්න

Posted in: Uncategorized