අවසන් නිවේදනය නැවතත්….ඇගිලි ඉවරයි ගණන් කරලා

Posted on December 30, 2008කෙහෙවල්ලෙන් අල්ලා හරි ගෙනෙන්නම්
හත් වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා

කිලිනොච්චිය පැය කීපයකින් වැටෙන බව
සති කිහිපයකට පෙර කිවු
කෙහෙලිය කියයි සිය ගිරිය පුප්පා

කාවද අප්පේ
මේ ගේන්නේ

වෙන කවුද
මැරි මැරී උපදින
මැරුනත් නොමැරෙන
අර හතුරා

ඇයි හත්වෙනිදා වෙනකම්

නෑ එදා තමයි කතිර යුද්ධය
අපි ජය ගන්නා
යුද්ධයේ අනුහසින්
බොරුවේ අවියෙන් හා
වංචාවේ උණ්ඩයෙන්

ඇයි විශ්වාස නැත් ද

නෑ ඉතින්
දිනන බව නම් ෂුවර්
හොඳින් නැත්නම් නරකින්..
මම මේ බැලූවෙ
ඔය කීවෙනි
අවසාන නිවේදනය ද කියාලයි

ගණන් කර ගෙන යන කොට
ඇගිලි ඉවරයි අත්දෙකේ

කකුලෙන් ගැනපං ය…කෝ
.. ගණින්නම  ඕනෑ නං

Posted in: Uncategorized