කපුටා සහ මලකුණ

Posted on December 29, 2008ගුණදාස අමරසේකර ප‍්‍රත්‍යාවලෝකනා

මළ කුණ මත නැගී
කපුටා කෑගසයි
පරපුරට
ඉස්තරම් මගුල් කෑමකට

උගෙ හිතේ ඌ කොවුලෙක් කියාලයි

අපට නොදැනුනාට
උගේ පරපුරට
මිහිරි වන්නට බැරිද ඒ නද
කොවුල් නදටද වඩා

ඔය එන්නෙ හතර දෙසින් ම

හඩ ඇහිලා ද
ගඳ දැනිලා ද

Posted in: Uncategorized