ඒක උත්තල නෑ නෑ අවතල මං නම් හිතන් උන්නේ නිකම් තල කියල දර්පනය

Posted on December 27, 2008අල්ලයි රුව පෙනෙන්නට කැඩපතක්
පැත්තක ඉඳන්
කමකට නැති එකෙක්
දැක්කේ නිරුවතින් ඉන්නා සෙයක්
වියරුවෙන් සොයයි
ඇල්ලූ එකා කන්ණාඩිය

අල්ලාපිය  ඕකා
මා නිරුවත් කළ

සීතාම්බර සලූ පැළඳුවාට
කොල්ලන්ට හූ කියන්න
අවසරත් දිය හැකි ද

කවුද  ඕකා
අලූගේත්තුරු වැඩ කරනා

එහෙම නොකියන් ඌට
සිනමා පොරක් ඌ
අර අශෝක

මොනවා සේරසිංහ
නැහැ නැහැ   සේරසිංහ නඩු දැමූ ඌ හඳයා

ගනින්  ඕකා
දෙකක් ඇන දමන්නට කූඩුවේ
විලි සංගා නැති ඒවා කෙරුවාට
ඕවත් පෙන්නනවාද හැමෝටම දැක ගන්න

වැඩක් නැහැ
නඩුකාරයා ඌවත් නිදහස් කළා නොවැ
මේ ඊයේ පෙරේද

උඹ ඔය ඇත්තමද කියන්නෙ
බඩුම තමා

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized