මූණ හෝදන බේසමෙත් කිඹුලෙක් …

Posted on December 25, 2008මොන කරුමයක් ද මේ
මූණ හෝදන බේසමෙත්
කිඹුලෙක්

නෑ නෑ..
නැති වෙන්න බෑ

හූනෙක්….
වෙන්න බෑ
මට නම් පේන්නේ
ගොඩක් .. ගොඩාත්….. ලොකුවට

කන්ණාඩිය ගෙනෙන් විගහට
නන්දන
ගනින් ඔය තුවක්කුව මෙහාට

හූනෙක් නෙවෙයි යකෝ
කිඹුලෙක්  .. කෝ
මට පේන විදිහට බලන්න ඉගෙන ගනින්  …  පුතෝ

විමල්ට තරහ ගිය උදයක මේ කවි පන්තිය ලිවුවා නොව ලියවුනාය

Posted in: Uncategorized