නත්තලට නාඩගමක් :නොදුටු ඇස් වලින් වැඩක් නැත! නොඇසූ කන් වලින් ද වැඩක් නැත!

Posted on December 24, 2008ඔන්න මං ඔයාට කොටියා කියනව මට අරක දුන්නෙ නැත්නම්.

ඉතින් කියනවකො බලන්න, මට රිදෙයි.

මේ දෙබස පුංචි ලමුන් දෙන්නෙකු අතර ය.

ඊලග දෙබස ඊට සමාන මහ උන් දෙන්නෙකු අතර ය.

ඔන්න මං ඔයාව තහනම් කරනව උතුරෙ මිනිසුන්ව නිදහස් කළේ නැත්නම්.

තහනම් කරනවකො බලන්න මට රිදෙයි ද කියල.

මේ නාට්‍ය බලන්න පමණක් නොව රග දක්වන විට අත්පොඩි තලන්නට ද මිනිස්සු සිටිති.

ඒ, ආසාවේ බැරි තාත්වික දෙබස් නිසා ය.

Posted in: Uncategorized