ආණ්ඩුකරන්නේ කවුද? තීරණය අද

Posted on December 18, 2008පෙට‍්‍රල් ෂෙඞ් ආණ්ඩුකරන පෙට‍්‍රල් ෂෙඞ් යුක්තිය පසිඳලන රටක් ඇතිවෙමින් තිබේ.

මෙහි ගෞරවය හිමිවිය යුත්තේ ආණ්ඩුවට ද නැතිනම් අධිකරණයට ද යන්න අද සිදුවීමට නියමිත කඹ ඇදිල්ලේ දී තීරණය කරනු ඇත.

එතෙක් ගෙවල්වලට වී තමන්ගේ වැඩක් බලා ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිමු.

Posted in: Uncategorized