ප‍්‍රවෘත්තිවලට ආණ්ඩුවේ සරණයි

Posted on November 29, 2008මඩකලපුවෙන් මෑතක දී මිනීමැරුම් ගණනක් වාර්ථා විය. මේ ගැන (නොවැ 28 දා) සිය උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ නෙත් එෆ් එම් ගුවන් විදුලිය ඊට පසු ප‍්‍රකාශ කර සිටියේ මේ මිනීමැරුම්වලට නාඳුනන තුවක්කුකරුවන් වගකිව යුතු බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

බඩ අල්ලා ගෙන සිනාසිය යුතු විහිලූවක් වුව ද මෙය විහිලූවක් නොවේ. සැබෑවක් ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කොටි වගකිව යුතු යයි ප‍්‍රකාශ කිරීමේ අපහසුවක් තිබේ. නැගෙනහිර දැන් කොටින්ගෙන් මුදාගෙන ඇති බැවිනි. මේ සම්බන්ධයෙන් ටීඑම්වීපිය වගකිව යුතු යයි කියන්නට ද බැරිය. ඒ අය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ප‍්‍රවාහයට එක් වී ඇති බැවිනි.

ඒ නිසා නිවැරදි ප‍්‍රවෘත්තිය විය යුත්තේ මෙය නාඳුනන තුවක්කුකරුවාගේ වැඩක් බව ය.

මේ නාඳුනන තුවක්කුකරු හඳුනාගනු පිණිස ඔහුගේ හැඩ රුව කිව හැකි කෙනෙකු  ඕනෑකර තිබේ.

ප‍්‍රවෘත්තිවලට ආණ්ඩුවේ සරණයි.

Posted in: Uncategorized