ටැබූ ආතේ, ඉලන්දාරියා වෙනුවෙන් එකතු කළ රුපියල් ලක්ෂය කෝ? මාරයාට මඩ ගැහුවාම ඒවා යට යනවාද?

Posted on July 8, 2011ටැබූ ආතේ, ඉලන්දාරියා වෙනුවෙන් එකතු කළ රුපියල් ලක්ෂය කෝ? මාරයාට මඩ ගැහුවාම ඒවා යට යනවාද?

About these ads
Posted in: Uncategorized